BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Pages

MY NUFFNANG

Thursday, May 3, 2012

KPF3012-PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA FALSAFAH DAN DASAR

KPF3012-PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA FALSAFAH DAN DASAR

TUGASAN

KUMPULAN UPSI 01(U) (A112PJJ)

MOHD RAFEEI BIN ABDUL WAHAB

D20102040185PENSYARAH: EN MOHMAD NOOR BIN TAIBPENGHARGAAN

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Syukur alhamdulillah, akhirnya dapat juga saya menyiapkan tugasan ‘Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Implikasinya Ke Arah Merealisasikan Pembangunan Negara’ ini dengan lengkap.

Setinggi penghargaan ucapan terima kasih kepada Pensyarah iaitu En. Mohmad Noor bin Mohmad Taib di atas bimbingan bantuan bahan hebahan melalui myguru dan ilmu tutorial yang diberikan berkaitan penghasilan tugasan ini.

Tugasan ‘Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Implikasinya Ke Arah Merealisasikan Pembangunan Negara’ ini merupakan tugasan yang perlu disiapkan untuk memenuhi panduan kursus.

Selain dari itu, dengan melaksanakan tugasan ini kita telah menerokai unit-unit pembelajaran dalam Panduan Kursus KPF3012: Perkembangan Pendidikan Di Malaysia Dasar Dan Falsafah.

Saya berharap agar tugasan yang telah dihasilkan dapat memenuhi pembelajaran untuk tugasan ini dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan pada masa akan datang.

Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Implikasinya Ke Arah Merealisasikan Pembangunan Negara.

Matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kebangsaan (FPK) maka matlamatnya adalah untuk melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari pelbagai aspek iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial supaya menjadi warganegara Malaysia yang baik dan berguna. Dengan kata lain matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna serta menghayati ciri-ciri:

1. Percaya kepada tuhan.

2. Berakhlak mulia.

3. Berilmu pengetahuan.

4. Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara.

5. Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu

6. Memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum.

Matlamat lain Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan boleh memenuhi kewajibannya sebagai seorang warganegara. Malaysia adalah negara hampir maju dan penduduknya semakin bertambah dari hari ke hari. Oleh itu, warganegara yang bertanggungjawab adalah diperlukan bagi membina Negara Malaysia.

Matlamat kedua ialah ingin menghasilkan rakyat yang progresif, mahir serta cekap supaya membolehkannya berupaya melaksanakan tugas secara produktif serta sempurna. Rakyat yang mahir serta progresif mampu untuk membantu menaikkan taraf ekonomi negara. Matlamat yang ketiga ialah melahirkan rakyat yang taat setia kepada Raja dan cinta kepada negara. Taat setia kepada Raja adalah penting kerana akan dapat mengelakkan dari berlakunya pembelotan dan Malaysia tidak akan diceroboh kerana pengkhianatan rakyatnya.


Matlamat lain ialah melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan bersikap toleransi sesama rakyat untuk mewujdkan perpaduan berbilang kaum. Rakyat yang sentiasa bertolak ansur adalah rakyat yang membawa perpaduan di dalam Malaysia. Rakyat inilah yang dapat membentuk negara Malaysia yang aman serta selamat. Rukun Negara mempunyai 5 prinsip yang menjadi teras kepada perpaduan Negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Raja dan Negara, kepercayaan kepada perlembagaan, kepercayaan kepada undang-undang dan terakhir sekali kesopanan dan kesusilaan. Selain itu, matlamat FPK ialah mengurangkan jurang perbezaan dari segi ekonomi sosial dan peluang di antara kaum. Pada zaman dahulu terdapat jurang perbezaan yang besar antara kaum di Malaysia. Melayu duduk di kampung, cina duduk di lombong dan India duduk di estet. Seperti yang kita lihat pada hari ini, perbezaan yang amat ketara dalam pendidikan antara kaum Melayu, Cina dan India. Kaum cina lebih maju berbanding kaum lain di Malaysia. Oleh itu sekolah amat berperanan penting dalam merapatkan jurang antara kaum ini dalam menerapkan nilai-nilai murni kepada murid-murid. Hal ini bertujuan murid-murid dapat bersama-sama tolong menolong dan bertoleransi antara satu sama lain agar keharmonian dan kemakmuran dapat dikecapi bersama.

Terdapat 6 faktor dalam pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Antaranya ialah:

i) Faktor Agama

Agama Islam merupakan agama rasmi bagi negara Malaysia. Di samping itu, Agama Kristan, Agama Budha, Agama Hindu dan sebagainya juga bebas dianuti mengikut undang-undang negara. Agama-agama ini, khasnya agama Islam merupakan faktor-faktor yang penting sebagai pertimbangan asas dalam proses penggubalan Falsafah Pendidikan Negara. Unsur agama ini dapat dihayati daripada pernyataannya, iaitu:


“...mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan...”

ii) Faktor Politik

Sebagaimana yang diketahui umum, Falsafah Pendidikan Negara digubah berlandaskan kepada ideologi negara yang dicerminkan dalam dokumen-dokumen rasmi seperti Laporan Pendidikan, Rancangan Malaysia dan Rukun Negara. Di dalam usaha membentuk ideologi negara, pengaruh politik memainkan peranan penting dalam penentuan dasar pendidikan negara. Sehubungan ini,matlamat pencapaian perpaduan kaum menjadi pertimbangan asas dalam penggubalan Falsafah Pendidikan Negara. Matlamat ini dapat diperlihatkan daripada pernyataan Falsafah Pendidikan Negara, sebagaimana yang telah dihuraikan dalam pengaruh faktor sosial tersebut di atas.

“...melahirkan rakyat Malaysia.... berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara...”

iii) Faktor Ekonomi

Rakyat Malaysia yang terlatih dalam pelbagai kemahiran dapat membantu negara memperkembangkan ekonomi dengan meningkatkan daya pengeluarannya. Tujuan ini dapat dicapai dengan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, bertanggungjawab dan berupayaan untuk memberi sumbangan terhadap kemakmuran negara. Cita-cita memperkembang ekonomi Malaysia telah menjadi salah satu matlamat pendidikan negara yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Negara

“...melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri...”

iv) Faktor Sosial

Masyarakat Malaysia terdiri daripada berbilang kaum. Keharmonian dan kemakmuran negara bergantung kepada amalan sikap toleransi, bekerjasama dan hormat-menghormati antara satu sama lain. Sikap yang positif ini adalah amat penting dalam usaha mencapai perpaduan kaum yang merupakan kriteria yang paling penting untuk mewujudkan keadaan sosial yang stabil. Tujuan mencapai perpaduan kaum telah menjadi salah satu matlamat pendidikan yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Negara, iaitu:

“...melahirkan rakyat Malaysia….memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara...”

v) Faktor Individu

Potensi individu dapat dikembangkan melalui proses pendidikan. Potensi individu ini meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu akan menjadi insan yang seimbang dan harmonis. Insan yang seimbang dan harmonis sentiasa mengamalkan sikap bersyukur, sentiasa menikmati ketenteraman jiwa serta bersedia menghadapi cabaran hidup dengan tenang. Cita-cita melahirkan individu yang seimbang dan harmonis merupakan pernyataan utama dalam kandungan Falsafah Pendidikan Negara.

“…memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani…”

vi) Faktor Sejagat

Penggubalan Falsafah Pendidikan Negara pula tidak terpisah daripada pengaruh perkembangan sistem pendidkan antarabangsa. Sehubungan itu, idea-idea yang dihasilkan daripada seminar pendidikan antarabangsa pula membawa pengaruhnya ke atas Falsafah Pendidikan Negara. Misalnya, program pendemokrasian pendidikan, pensarwajagatan pendidikan dan pendidikan seumur hidup dirancang oleh UNESCO dalam tahun 1980-an telah dimanifestasikan dalam pernyataan Falsafah Pendidikan Negara iaitu pendidikan di Malaysia merupakan satu usaha yang berterusan. Hal Ini jelaslah mencerminkan konsep pendidikan seumur hidup.

“..Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh...”


Warganegara yang berketerampilan dan berilmu pengetahuan dapat direalisasikan andainya diberi pendedahan awal tentang kepentingan ilmu semasa di sekolah lagi. Oleh itu, sistem pendidikan di Malaysia perlu merangkumi aspek sejagat yang boleh melahirkan warganegara yang bertaraf antarabangsa setaraf dengan negara maju yang lain.

Implikasinya Ke Arah Merealisasikan Pembangunan Negara

Setelah menganalisa Falsafah Pendidikan Kebangsaan kita dapat lihat implikasinya terhadap sistem pendidkan negara kita. Setiap perkara yang dilakukan mesti mempunyai implikasinya yang tersendiri. Implikasi itu penting untuk melihat sejauh manakah keberkesanan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini dapat dibahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian-bahagian ini termasuk di dalam sistem pendidikan negara:

1. Implikasi Tehadap Kurikulum

2. Implikasi Terhadap Pendidik

3. Implikasi Terhadap Institusi Pendidikan

1. Implikasi Terhadap Kurikulum

Kurikulum di sekolah mengalami perubahan sukatan pelajaran yang berorientasikan kepada program bersepadu. Setiap sekolah menerima sukatan pelajaran yang sama dan selaras. Ini kerana mengelakkan dari berlakunya sifat iri hati di kalangan pelajar kerana setiap sekolah belajar mengikut sukatan yang berlainan. Ini adalah bersalahan dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan individu yang seimbang. Bahan-bahan pelajaran yang dibekalkan juga diserapkan di dalamnya nilai-nilai murni dengan tujuan untuk mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sistem pendidikan juga diubah menjadi pendidikan yang umum. Semua rakyat mampu untuk ke sekolah tetapi berlainan pada zaman dahulu hanya golongan berada sahaja yang mampu untuk ke sekolah. Pelajaran untuk melatih pelajar mahir dalam teknologi pula diserapkan bagi membawa Malaysia kea rah yang maju dan tidak ketinggalan.

2. Implikasi Terhadap Pendidik

Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini menggalakkan guru memahami sistem pendidikan selain daripada membimbing guru melaksanakan fungsi pendidikan. Ia boleh diperolehi di mana-mana dan bila-bila diperlukan. Guru boleh menjadi ejen perubahan untuk mendidik dan mengeluarkan generasi yang bertanggungjawab membantu merealisasikan matlamat dan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Visi 2020. Guru mendedahkan sesuatu kepada pelajar bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran terutamanya dalam ICT untuk membolehkan pelajar mengikuti perubahan sistem pendidikan yang berteraskan teknologi. Guru mempunyai sikap bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjadi guru yang baik, sentiasa cuba berlatih dan mendapatkan apa yang telah dipelajari untuk memenuhi matlamat dan aspirasi falsafah ini. Pada masa yang sama guru bertindak sebagai pengawal kepada aktiviti negatif. Guru memperkembangkan dan memperkayakan pendidikan melalui perkembangan kurikulum bilik darjah, seperti, menjalankan aktiviti dan lembaran kerja yang diusahakan oleh guru.

3. Implikasi Terhadap Institusi Pendidikan.

Institusi pendidikan juga mengalami perubahan demi untuk merealisasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini. Pelbagai perubahan telah dilakukan. Kemudahan-kemudahan di sekolah diubah dan ditambah supaya pelajar mampu untuk merperkembangkan kemahiran mereka dari segi intelek,rohani,emosi dan jasmani. Ini adalah untuk melahirkan individu yang sempurna dan seimbang. Budaya di sekolah juga diubah untuk memupuk nilai-nilai murni di dalam diri pelajar supaya saling bekerjasama, toleransi dan mengamalkan sikap perpaduan. Ini adalah matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan individu yang mampu untuk menyumbangkan keharmonian kepada negara. Suasana di sekolah juga diubah untuk melahirkan pelajar yang cintakan ilmu dan membentuk budaya membaca di kalangan mereka.

Kesimpulannya, implikasi-implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini mempunyai satu matlamat dan tujuan dan ia dinyatakan dalam bentuk falsafah iaitu:

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”.

Selain itu, FPK ini digubal adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai seimbang dari pelbagai aspek iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. FPK perlu dilaksanakan di sekolah kerana untuk memupuk semangat perpaduan sejak dari awal lagi untuk mengelakkan permusuhan antara kaum pada dewasa kelak. Selain itu FPK ini untuk melahirkan insan-insan yang berakhlak mulia dan mempunyai nilai moral yang tinggi berpandukan agama yang benar. Oleh itu, guru memainkan peranan yang amat penting sebagai agen penyebar dalam menerapkan nilai-nilai murni ini kepada murid agar wawasan dan hasrat Negara tercapai.

Rujukan

Choong Lean Keow (2008), Falsafah dan Pendidikan di Malaysia untuk Program Pengurusan Pendidikan Rendah Pengajian 4 Tahun. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

Sufean Hussin (2004). Pendidikan Di Malaysia Sejarah, Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tuesday, April 10, 2012

Tempahan Ukiran Buah & Makan Pengantin ~ 8 April 2012@Simpang 5, Sg. Besar, Selangor~

Alhamdulillah, Syukur...kami masih diberikan rezeki oleh Nya....Amin. Hari ini kami telah menerima tempahan daripada Kak Yati (kenalan isteri) untuk ukiran buah dan menyediakan makanan pengantin.
Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Yati sekeluarga di atas kepercayaan yang diberikan serta kami juga ingin mengucapkan SELAMAT PENGANTIN BARU kepada En. Norazmi serta Pn. Amirah...Semoga kekal ke akhir hayat...Majlis yang berlangsung begitu meriah, tetamu yang hadir juga ramai sehinggakan kami tidak sempat untuk mengambil gambar details hasil kerja kami. Apa2 pun, jom layan foto2 yang ado....
#Para tetamu yang hadir juga dihiburkan dengan 'live band' otai....hehehehehe

Sunday, February 26, 2012

Tempahan Ukiran Buah ~ 26 Feb 2012

Tempahan Ukiran Buah ~ 26 Februari 2012
Lokasi: Dewan Serbaguna Lembah Keramat, Jalan Au 5,
Kuala Lumpur.


Hari ini tempahan yang diterima daripada pengunjung blog, Pn. Ain. Beliau meminta saya mengukir buah sahaja untuk hiasan di meja makan pengantin. Kepada Pn. Ain, terima kasih kerana memberikan peluang dan kepercayaan kepada saya dalam memberikan perkhidmatan yang memuaskan.

Jom layan foto-foto yang sempat di rakam:


Buah-buahan yang siap diukir seperti yang diminta oleh Pn. Ain
Deko hiasan tepi meja pengantin menaikkan seri

Sangkar untuk Acara Memotong Kek

Selamat Pengantin Baru

Pejam celik-pejam celik sekejap jer dah tahun baru 2012. Rasa-rasanya belum terlambat untuk saya mengucapkan Selamat Tahun Baru 2012 serta Selamat Pengantin Baru kepada semua yang telah mahupun yang akan melangkah ke Gerbang Perkahwinan. Semoga kalian di Rahmati oleh Nya...Amin.
Khas buat Bakal Pengantin:

Tika aku berarak masuk, terlihat gerbang pelamin nan indah dengan 'latest design',
dengan bangga aku bersanding disamping si dia yang tampan bergaya,
dengan baju rekaan si pereka polular,Selesai Majlis Menepung Tawar penuh istiadat,Acara kemuncak
ialah Makan Beradab....
!!!!?????? Siapa nak tolong handle, saya tak buat apa2 persiapan pun....

Rasionalnya,Walau sehebat mana Majlis Wedding yang kita rancang, tapi bila kita terlupa benda-benda kecil, seperti Makanan Pengantin, Pinggan mangkuk, sudu garfu, gelas dan hiasan meja pengantin akhirnya kita yang malu sendiri....makan ler apa yang ado. Terjenguk-jenguk la aku si raja sehari meminta sesiapa yang ada di depan mata nanti ambilkan sudu, gelas dan pinggan yang tak cukup. Ramai yang terlupa, perkara-perkara kecil ini jika di himpun akan menjadi banyak juga. Moral of the story, apa salah jika kita berbelanja lebih sedikit untuk keselesaan diri sendiri.

Kita selalu memikirkan menu untuk di jamu kepada para tetamu yang di undang, tetapi kita sering alpa dengan juadah di meja pengantin. Walaubagaimanapun, dewasa ini telah banyak pihak catering menyediakan pakej tempahan 1000 pax ke atas percuma makan pengantin. Tepuk dada tanya selera.

# Diharap kepada bakal-bakal pelanggan, saya menyediakan perkhidmatan hiasan ukiran buah dan hidangan makanan pengantin. Apa tunggu lagi....!?? Hubungi saya.